Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II,

Modellen I—VI behoorende bij het besluit van 8 September 1917 No. 1 Staatsblad No. 548, houdende voorschriften ter uitvoering van de artikelen 7 lid 1, 14 lid 2, 17 lid 3, 28 lid 1 en 43 van het K. B. van 30 Maart 1917 No. 70 (Ind. Stbl. No. 442). Model I.

CANDIDAATSTELLING.

OPGAVE van candidaten voor de op • .

plaats hebbende verkiezing van . . (')

. , Europeanen en Vreemde Oosterlingen .

tot de inlanders behoorende

leden van den Volksraad.

Voorletters of andere I M voor de persoonsaanNaam duiding onmisbare Woonplaats toevoegsels, a)

1. 2.

3! 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.(2)0) J

De ondergeteekenden, bevoegd tot deelneming aan de verkiezing van leden van den Volksraad, verklaren dat zij bovengenoemde personen candidaat stellen.

Naam der kiezers en j Handteekening hunne voorletters of Naam van den raad der kiezers. andere voor de per- waarin de kiezers soonsaanduiding on- zitting hebben. (3) misbare toevoegsels. (?)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

De opgave moet onderteekend zijn door ten minste tien kiezers.

(1) Aantal te kiezen leden.

(2) Er worden op de opgave zooveel nummers gedrukt als er plaatsen te vervullen zijn.

(3) Door de kiezers in te vullen.

Sluiten