Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al te versche grootheid. Het is mogelijk, dat men op den bodem van die traagheid een onzer nationale deugden kan terugvinden, waarvan er verscheidene ietwat in het negatieve liggen. Doch hoe het zij, hier was langer uitstel verzuim. Wij hadden te bedenken, dat Engeland niet gewoon is, zijn helden enkel in het hart te eeren, dat het recht had te verwachten, hier Sidney's beeltenis te vinden nabij de plek, waar hij viel.

Nu zal zij dan daar staan. Maar laat het nog iets meer zijn dan een teeken, dat wij Sidney niet vergeten. Laat het een teeken zijn van onderling verstaan en vertrouwen tusschen twee volken, nauw verwant in aard en geschiedenis, zeer ongelijk in gewicht voor de wereld, -maar waarvan het kleinste de erkenning van den adeldom zijner nationaliteit opeischt met een even luide stem, als het grootmachtige Engeland kan doen klinken!

Sluiten