Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door plaatsing in het Staatsblad. Hare inwerkmgtreding is geregeld in art. 2 der Wet A. B.

De wijze van afkondiging en het tijdstip van inwerkingtreding van algemeene maatregelen van bestuur zijn bepaald hij de wet van 26 April 1862 (Stbl. 92). Zie bij art. 2 der wet A. B.

Het formulier voor de A. M. v. B. is niet voorgeschreven.

De grondwet zegt niet binnen welken termijn de afkondiging van wetten moet plaats hebben. Die afkondiging is sinds 1863 opgedragen aan den Minister van Justitie, die daarvoor zoo spoedig mogelijk moet zorgen. Vóór 1863 was daarmede belast de Directeur van het Kabinet (zie bij art. 77). Het is toen gebeurd, dat een wet ongeveer een jaar op haar afkondiging heeft gewacht, en naar aanleiding daarvan is deze functie bij Kon. Besluit opgedragen aan den (verantwoordelijken) Minister van Justitie.

Er is een wet van 22 Juni 1891 (Stbl. 125), bepalende dat, zoolang eene Koningin de Kroon draagt, bij het gebruik van alle wettelijk vastgestelde formulieren, ambtstitels en officieele benamingen, het woord „Koning" vervangen zal worden door „Koningin".

Art. 73.

De Koning heeft het reoht, om de Kamers der StatenGeneraal, elke afzonderlijk of beide te zamen, te ontbinden.

Het besluit, waardoor die ontbinding wordt uitgesproken, houdt tevens den last in tot het verkiezen van nieuwe Kamers binnen veertig dagen, en tot het zamenkomen der nieuw verkozen kamers binnen twee maanden.

De Raad van State, het Koninklijk gezag waarnemende, oefent het regt van ontbinding niet uit.

Het ontbindingsrecht, in 1848 in de grondwet opge-

Sluiten