Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Voor mij is de aktie, de beweging zelve de hoofdzaak. Zij moet staan op den bodem van den klassenstrijd".')

„Laten de meer dogmatisch aangelegden in de beweging de theorie propageeren — b. v. Gorter. — Dit acht ik beslist noodzakelijk. Maar hoofdzaak is, dat er aktie zij".2)

Hoe wil de Partij geleid worden? Uitgaande „van déze waarheid, dat in ons kleine Nederland noch de ekonomische struktuur, noch het godsdienstig en voor een deel kleinburgerlijk karakter van het proletariaat de voorwaarden bieden voor een politieke arbeidersbeweging, die in marxistische zuiverheid en ultra-revolutionaire gezindheid zelfs de sociaal-demokratie van industrieele landen naar de kroon steekt?"3) Zoo ja, dan vindt ze in Troelstra haren man. Welnu, hij is ervan overtuigd, dat de overgroote massa der Partij in deze zaak éénstemmig met hem denkt.

Van hieruit wordt dan weder de taak der intellectueelen bepaald. Wil De Nieuwe Tijd orgaan worden van de Partij, dan dient dit tijdschrift minder eenzijdig dogmatisch-marxistisch van redactie te zijn. En dan moeten er niet alleen artikelen in verschijnen „voor de verdediging harer wetenschappelijke methode en van hare ekonomische opvattingen tegen burgerlijke schrijvers — maar óók, en niet het minst voor een deugdelijke voorbereiding en wetenschappelijke bewapening der door haar op touw gezette agitaties en van haar werken in de Kamer."4) „Hunne taak in de Partij is hiermede niet uitgeput. Ook voor de propaganda der theorie ligt voor hen in de Partij een breed arbeidsveld open, waarop bijv. Gorter dan ook met veel succes werkzaam

is Een goed onderlegde Partij is ten slotte de beste

grondslag voor een deugdelijke aktie."5) De intellektueelen

<) Aldaar blz. 88.

2) Aldaar blz. 88.

3) Aldaar blz. 96.

4) Aldaar blz. 98.

H Aldaar blz. 99, de curs. van ons.

Sluiten