Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog, dat het is verschrompeld, zoo verheugd zouden wij zyn, wanneer die leelyke karaktertrek verschrompeld was. Welnu: laat ons doen gebeuren met dien karaktertrek, wat er is gebeurd met dat oog: laten wy'zorgen, dat die karaktertrek niet aan het werk worde gezet. Hy zal dan langzamerhand afnemen in kracht, wegkwijnen: atrophieeren.

Een voorbeeld? Uw jongen is opvliegend. Het is u bekend, welke oorzaken die opvliegendheid in werking brengen. Zorg nu gedurende eenigen ty'd, een jaar lang by voorbeeld, dat die oorzaken niet voorkomen. Een jaar lang is uws zoons opvliegendheid met rust gelaten, niet aan het werk gezet. Doet zich nu na dit jaar een oorzaak voor, die de opvliegendheid prikkelt, dan zal de uitbarsting minder hevig zyn dan vroeger: de opvliegendheid is aan het atrophieeren.

Iets héél leely'ks. Uw kind liegt. Spoor met inspanning de redenen op, waarom het liegt. Misschien is uw kind bang voor u. Neem die vrees weg. Wees zachtmoedig, wees teeder. En wanneer het kind nu langen tijd achtereen niet gelogen heeft, zal deze zeer leelyke karaktertrek zwakker worden — atrophieeren.

Ook in wijder kring dan in dien van ouders en kinderen is die wet der atrophie leerzaam. Wij moeten met menschen omgaan. In ons huis en in onze betrekking moeten wy met menschen omgaan. En nu

5

Sluiten