Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongesteldheid zoo heel ernstig wel niet zal zijn — misschien wel, dat zij maar voorgewend is. En men vergeet, dat iemand naar lichaam en ziel doodvermoeid kan zijn en daardoor ongeschikt voor arbeid, maar daarom toch wel kan aanzitten aan een vriendenmaaltijd, ja, dat die maaltijd misschien de voor hem hoog noodige medicijn uitmaakt.

Hoe hooger men staat in de maatschappij, zoo meer men gedwongen is zich te ompantseren en zich voor den schijn te bewaren. Daarom moeten aan de Hoven de gesprekken slechts over onbeduidende onderwerpen loopen, wijl ieder woord, in die kringen gesproken, zoo ver dóórklinkt en zoo lang naklinkt, en wie voor vele menschen spreekt ook aan vele valsche oordeelvellingen bloot staat.

Alles saamgenomen, trekken we deze slotsom: niemand mag'kwaad gerucht of een slecht oordeel omtrent zijn medemenschen klakkeloos aanvaarden.

Te lichtvaardig is de meening der meesten, te spoedig worden de meeste oordeelen geveld, te gering is, in doorsneê genomen, het menschelijk onderscheidingsvermogen om zonder critiek aan te nemen wat er wordt geschreven en gezegd. Critiek is een gebiedende eisch.

Ook om een tweede reden is zij dit. Wanneer wij omtrent onze medemenschen een onwaarheid aanvaarden of verbreiden, doen we een groot kwaad.

Sluiten