Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik. Maar zeker vinden wij dezelfde houding in de laatste dochter der Uiobe-groep te Florence, die uit den Griekschen bloeitijd van Praxiteles en Skopas stamt. Door Christelijken invloed werden de opgeheven handen van lieverlede van elkander gescheiden, en in navolging van den gekruisten Christus uitgestrekt, gelijk wij dat reeds op de Orante's van de Katakomben ontwikkeld zien.

O, als er eens een archaeoloog toe besluiten wou, eerst eens ernstig de psychologie der mimiek en pantomimiek met wat ethnologie en folklore te bestudeeren, en dan van Babyion over Egypte en Boghaz-Kui naar Kreta, Griekenland en Rome studeerde; wat zouden spoedig alle tegenwoordige handboeken over antieke en oud-christelijke kunst verouderd zijn. En als eens een minnaar der middeleeuwsche kunst, na een degelijke Byzantijnsche voorstudie, met het oog hierop onze oude Romaansche en Gothieke kerken af ging zoeken, wat zou ook hier het algemeen menschelijke spreken 1 Maar zoo'n werk zou natuurlijk weldaden zaaien naar beide kanten : ook de psychologische mimiek zelf zou er wittebroodsweken van beleven.

Maar dat doet men nu eenmaal niet. Men schrijft boeken over de gebaren der klassieke volken, en verzamelt met een drift, een betere zaak waardig, alle torso's of gebroken stukken, die nog maar een stukje arm of been vertoonen zonder eenig besef van psychologische probleemstelling. De taalwetenschap had er voor een paar jaar nog niet aan gedacht hare beteekenisontwikkelingen met die der gebaren en gelaatstrekken te vergelijken.

Ook de praehistorie en de volkenkunde moeten ons hier helpen, om de vondsten te kombineeren, en te rekonstrueeren. U ziet het, al verder en verder grijpt onze kwestie om zich heen, juist als elk onderdeel van een organisme in kontinuen samenhang leeft met alle andere deelen.

Sluiten