Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

harten, maar ook de eer, dat men in de sage zijn afkomst rechtstreeks afleidde van hun goddelik heersers-geslacht. Zo laat het zich horen, dat in de latere Westerse romans, die hun materiaal, hetzij onmiddellik aan het Alexandrijnse volksboek, of wel aan het E p i t o m e van V a 1 e r i u s ontleenden1) (en dit laatste deed ook onze Middelnederlandsche Alexander-roman), de historiese koning der Macedonieërs F i 1 i p p u s, als vader van de held der geschiedenis, vervangen wordt door de Egyptiese koning en tovenaar NectanebusofNeptanabus, die hier en daar vaag wordt vereenzelvigd met J u p i t e r- A m m o n, omdat hij in de gedaante, waarin volgens zijn bedriegelike voorzegging de oppergod zelf zou verschijnen, toegang tot het vertrek der koningin wist te verkrijgen, en door ijdele droomgezichten een „godenkind" bij haar verwekte. Met deze eigenaardige „genesis" was er een sterk-sprekende Oosterse trek in de Alexander-geschiedenis bewaard gebleven, die op de meer Westerse geesten een bevreemdende indruk maakt. Ook Maerlant, die bovendien in Josephus en elders heel andere dingen leest, blijft niet van twijfel vrij, doch zijn wetenschappelike zin verbiedt hem ten slotte het gezag van Aristoteles, wiens wonderstaf ook in dezen de „waarheid" van de overgeleverde stof beheerste, slechts, enigermate te ondermijnen. Ten slotte bleef voor het Westen, de veroveraars-geschiedenis in zijn aard en voorstelling, een „gésten" rij, en ridderroman, en het blijft Maerlant en de zijnen, zo hun vroeger of later de „fabelen" voelbaar gehinderd mogen hebben, onder hun bewerking een troost, dat de volmaaktste ridder der Oudheid — moge die Oudheid dan ook met hun Middeleeuwse voorstellingen geassimileerd] zijn, — f een koningszoon van de hoogste adel is.

Want óók de didaktiese geest der onzen kwam de koninklike afkomst van deze Oosterse held zéér te stade. De Middelnederlandse lezing getuigt van een geheel ander histories

J) Over de invloed van beide werken op de Middeleeuwse Westerse litteratuur : P. M e ij e r, Alexander le Grand dans la littérature francaise du moyen-age. Tomé II (1886).

Sluiten