Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riikdom aan het zonlicht beurt. Zelfs leehjkheid, zelfs afzichïeliikhSd die voor dat bevrijdingswerk de zwakste handen hebben? bevriiden sóms .... Zoo zal het wel bij elke ziel iets anders'ïin mLr schoon iets kleins een groote ziel kan bevrYiden schHnt het dat iets overmachtig groots dit niet een kletoé kan doen : het is alsof het geweldig.houweel van dirreuzien delver slaat bezijden die kleine plek. Daarom- te weten wat een mensch totzi nhoogstenlevensSaat Ten^ kunstenaar het eerst tot het bewustzijn zijner mïïhtlTachrstelt soms in ^^ff^^^SS treedt te kunnen meten, en zoodanig is ook het voorreen*, dat ons te beult valt b j het beschouwen der kunstenaarsbuur van Suste de Wit: het zal ons bli ken, dat het een laSd ak ee^"SSSd. dat het Indië was dat haar wekte,

Indië, dat hare schatten ontgroef — . . . ... Oosten

Ik had wel immer het Oosten, het fabelrijke Oosten willen kennen, maar hoe lief ware mij bovenal nu die Cnnis geweest, nu zij mij wellicht zou hebben ontsluierd, ! wïaro^lndïnet moest zijn dat haar aan £»£££" haarde Want immers het schijnt niet zóó te zijn geweest, daf %H voor het éérst uit het koude en schemertmtige Holland lekomen, het al-rijke wonderland voor zich zag, maa? ~ reXhet tweede hoofdstuk van „Facts and.FanSeïabout Java» verklapt het ons - vWrdierL!hadzu veel ! eereS' de ervaringen van land en voTksIéve^m^o^d, SS^ii 'later zou gebruiken om er haar eenvoudig diep en scnoon Het duregMoederschap" uit op te bouwen, de kenms ook vaA'^Slere vaderlandsche streken, zeden en zwoeg?evenTooa?s in de beide vroegere, uiünuntende fscheen Nellis"en Vrijage"blijkt,dataUe&JOsJ^Jiaiereeüs ge wSerT vóÓrSjS^^ dan nofnnUtr^^

nfar^^ ^^SKÏ

Sluiten