Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat leggen, is gebeeld .... Hoe wordt ook reeds meesterlijk in dit verhaal en in het prachtige vervolg erop — Bezoek in den bundel Grenzen — gepreludeerd, zij het in anderen toonaard, op die wonderschoone episoden in Armoede,1) die de liefde en den omgang tusschen grootvader en kleinkind beelden. Welk een verrukkelijke, maar slechts in het gehéél der beelding stralend blijkende, psychologische fijnheden zou ik in deze beide oudere verhalen kunnen aanwijzen, voorzeker zoo innig en schoon als zij in de latere staan .... — Of wel : beluister die eerste fluisterstemmen der ontwakende vrouwelijkheid, blij, frisch en krachtig in Meisje —Kinderen — vol schroom en zelfs weerzin in Nieuwe P.ag — Bloesem — en erken dat béide voortreffelijk zijn. Ja, meent ge, maar dit laatste is toch een zooveel meer uitgebouwd en „ernstiger" verhaal. Best! maar voelt ge, zoodra ge daarover denkt, niet tevens duidelijk, hoe ge juist hier nu een dier gevallen hebt, waarover ik zooeven reeds sprak, welks gegeven nu eenmaal een wijder ontplooiing mogelijk maakte van de zelfde kunstenaarsmacht, — dezelfde, wat de beelding der kind -menschen betreft en verder strekt zich immers ons vergelijken nu niet uit — zooals die ook in Meisje aanwezig bleek ? —; Intusschen, waar het onmogelijk is, gelijk hier, in detailcritiek de schoonheden-zelf van het werk te toonen, waar ik mij dus zou moeten vergenoegen met een breede en toch vage omschrijving daarvan, die den lezer èn mij-zelf telkens zou ergeren door het duidelijk blijkende feit, dat zij zich nimmer tot den adeldom van die vaak om van te snikken innigheden kan verheffen — waar zoo teer-en-goddelijkschoon a) als goede kinderplastiek en -psychologiek in 't algemeen, en deze voortreffelijke in 't bijzonder niet dan aan hen-zelf kan worden genoten, en dus de critiek, mij dunkt, zich hier het waardigst vergenoege met niet dan de enge en schemer-lichte gang te zijn, die in-leidt tot het wijd en stralend panorama, — daar moet ik mij beperken tot het

') Men zie de diep-dringende besprekingen zoowel van dit werk als van Kinderen in: ls. Querido, Studiën I en en II.

*) Men versta hier dit woord g o d d e 1 ij k in den meest eigenlijkenzin. Zie hierovermijnderden„Brief over Literatuur" in deneersten bundel Over Literatuur.

Sluiten