Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd ijdel blijken, en, erger nog, zich tegen hun bezitters keeren.

Sterker en meer algemeen wordt een inzicht als dat van Alfred Fouillée, waar hij zegt: „Het is eene absolute noodzakelijkheid voor elke natie om de eenheid harer wijsgeerige en moreele concepties te versterken, — de beredeneerde, doordachte studie der ethiek (of der zedelijkheid —r- la morale) wordt meer en meer een vereischte in onzen tijd, want het is onmogelijk te vertrouwen op blind geloof of blinde overlevering." (La Ré-action contie la Science positive.)

En dit is wat een der meest bekende, dokters in Parijs schrijft:

„Als de derde republiek eenmaal bedreigd' wordt met dood en ondergang, dan is de oorzaak hiervan, dat zij zich geen zedelijkheid wist te scheppen. Slechts dat heeft haar ontbroken men

zoekt haar te vergeefs, de moderne zedelijkheids-leer (la morale moderne), overeenkomstig met de hedendaagsche behoeften. De derde republiek, tijdperk van dilettantisme en van de vrees om zich belachelijk te maken, heeft de Ethiek verwaarloosd."

(Introduction a la Médecine de 1'Esprit par dr Maurice de Fleury).

Dit geldt Frankrijk; zijn echter andere landen zooveel beter af? Is het volk er gelukkiger of meer in staat zich te doen gelden, zijne belangen te behartigen?

Zijn de gegoeden er in krachtigen staat van welvaren en geneigd goed boven kwaad, recht boven onrecht te stellen?

De jongere generatie, de hoop voor de toekomst, is die gezond en sterk naar lichaam en ziel, klaar om het leven aan te pakken en het te maken tot wat het kan zijn?

Weet men wat men wil, is er klaarheid, is, er geestdrift om den wil te drijven? Immers neen.

Frankrijk's toestand is zoozeer geen uitzondering, al kwam er de demoralisatie wat sterker aan het licht door geruchtmakende schandalen.

Bovendien dringt het op-den-voorgrond-treden van het sociale vraagstuk als van zelf de aandacht op den zedelijken kant van het levens-probleem. Wat zal er worden van het streven der edelste hervormers, als hun beste pogingen stuiten op verstompte geeste-

Sluiten