Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereldzending, die de meest verborgen heidenlanden in een worstelperk heeft herschapen. In het jaar 1910 vereenigden zich alle christelijke kerken van het Westen op de zendingsconferentie te Edinburg, om, nu door de Westersche beschaving de toegang tot eeuwenlang verzegelde volken geopend is, met een machtig geallieerd zendingsleger den grooten slag te slaan. John Mott, de „generaal Booth" der zending, achtte het keerpunt in de wereldgeschiedenis gekomen. De wereldheerschappij van het kruis scheen in veler oog aanstaande.

Maar in den heiligen oorlog heerscht dezelfde wet als in den militairen krijg. De ééne partij dringt door haar offensief de andere partij tot het defensief. Het Westersch zendingsoffensief is in het Oosten gevoeld, en heeft een heidensch defensief wakker geroepen, ja, het defensief heeft in de laatste 25 jaren het karakter van een tegen-offensief aangenomen. Terwijl wij in Peking en in Djokjakarta christelijke bedehuizen en hospitalen bouwen, stichten de heidenen in Parijs, Liverpool en Chicago, hun Arabische moskeeën en Boeddha-tempels. Terwijl wij het zaad van het kruis-evangelie zaaien in de Oostersche akkers, worden hier over onze landen met geoefende hand de kiemen der Indische wijsheid gestrooid.

Zelfs schijnen, sinds Europa door den krankzinnigen oorlog het pad der zelfvernietiging opging, de kansen voor het Oosten gunstiger dan voor het Westen. Een tijdlang heeft Europa de fakkel van den vooruitgang gedragen door de godenschemering van het Oosten. Hier was de zonnekern der beschaving, van hieruit werden de schatten van wetenschappelijke veroveringen, de machine, de spoorweg, de telegraaf, naar het Oosten verbreid, maar, het is reeds langs door profeten als Nordau en Nietzsche gezegd (en wij zien thans voor oogen dat hun somber woord waarheid is): de bloesem-schoone beschaving van het christelijk Westen is innerlijk rot. Er wonen in Europa wel ware christenen, maar de wetenschap, de pers, de universiteit, het maatschappelijk leven, en vooral DE POLITIEK, is niet christelijk! Onder de aan de christelijke overlevering ontleende leuzen en frasen vegeteert een menschdom, dat praktisch (in sommige kringen ook theoretisch) het heidensche evangelie van „de gevulde maag en

Sluiten