is toegevoegd aan uw favorieten.

School en kind in Sowjet-Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middeld onderwijzer echter gevoelen, als hij op de opleiding-modelschool onder leiding komt van onzen enthousiasten partijgenoot Levitine.

Schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, alles uit den böoze. In een hoek met den ouden rommel en de oude boekjes.

We gaan iets maken, wat, doet er weinig toe, zeggen we een houten lepel enz."

En de schrijver geeft dan de beschrijving weer van de methode zooals Levitine die eveneens in een zijner boekjes weergeeft, waarop wé thans niet ingaan — ze is een zeer juiste. —

Waar we hier op wilden wijzen, was op het aangehaalde, als zou schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, alles uit den booze zijn en er geen leervak overblijven.

In zijn boek heeft Blonsky het daarover even uitvoeriger. Men vergisse zich met dit boekje niet. De schrijver behandelt niet de Russische school zooals ze is, maar zooals hij meent dat ze worden moet. Blonsky's school zult ge in Rusland nog niet vinden, al maakt het boekje ongewild dien indruk.

Blonsky behandelt het verschil tusschen de oude traditioneele school onder het kapitalisme en de nieuwe arbeidsschool, hij karakteriseert Kerschensteiner en zijn handwerkschool en critiseert ook wat hij noemt de „Illustrierschule".

Onder dezen vorm verstaat B. een school, waar de handenarbeid zeer ver wordt doorgevoerd. Wel te verstaan de handenarbeid als methode van onderwijs, niet als basis van opvoeding. Zij het een uur taalonderwijs, mathematica, geschiedenis en aardrijkskunde, natuurkunde of litteratuur, de leerlingen bouwen en teekenen en modelleeren gedurende ai deze uren en brengen alles reëel tot uitdrukking, wat het onderwerp van het leeren is. Dat is ongeveer zijn definitie. De Illustrierschule verandert den vorm van het onderwijs, maar niet het wezen ervan, zooals dit de arbeidsschool doet. Blonsky zegt dan ook terecht, dat men deze school niet met de arbeidsschool moet verwisselen, dat er tusschen die beide geenerlei direct verband bestaat en dat er tusschen die beide geen natuurlijke overgangen bestaan.

Het is echter een feit, dat in Rusland deze overgangen bestaan en dat ze naar onze meening natuurlijk zijn. We hebben