Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelbaar en Hooger Onderwijs.

We hebben met opzet niet vermeld, in hoeverre het arbeidsprinciep reeds doorwerkt en doorgevoerd kon worden op het gebied dat wij gewoon zijn met bovengenoemden titel te voorzien. Toch is er ook op dit gebied reeds veel, dat vermelding zou verdienen, al is de omvang ervan nog niet te vergelijken met dat gene, wat reeds op het gebied van ons lager onderwijs is geschied.

De redenen zijn gemakkelijk te begrijpen. Was de tegenwerking op het gebied van het beginsel der arbeidsschool van de zijde der lagere onderwijzers al buitengewoon, ze was uit den aard der zaak nog sterker op deze beide andere gebieden. En nog moeilijker was het hier de plaatsvervangers te vinden, die het werk van de oude vastgeroeste kapitaa'ldienaren konden overnemen. Vóorzoover de leerlingen tot de bourgeoisie behoorden, verdwenen ze na de revolutie met de bourgeoisie, kortom het geheele middelbaar en hooger onderwijs in zijn ouden vorm werd totaal gedesorganiseerd.

Doch ook de nieuwe vorm van dit onderwijs bracht ontzettende moeilijkheden, omdat de leerlingen die dit onderwijs zouden moete gaan genieten, geenerlei opleiding van een lagere arbeidsschool — men vergeve ons de titelatuur — achter den rug hadden. Het zal eerst zijn beteekenis gaan krijgen, zoodra het daarbij aansluit. Nu moet het, zonder dat er veel aan te doen is, uit den aard der zaak eenigszins los van de arbeidsschool staan.

Het is voornamelijk daarom, dat we in dit geschrift afzien van eea behandeling der vele en verschillende proefnemingen op dit gebied en van hun waarde voor heden en toekomst. Belangstellenden zullen zoo nu en dan trouwens daarvan velerlei vinden in „de Comm. Onderwijzer", het orgaan der C.O.V.

Sluiten