Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een jaar gemiddeld verdienen door arbeid, zoowel in loondienst als voor eigen rekening verricht.

2. Het bedrag van het dagloon wordt bepaald op een driehonderdste gedeelte van deze gemiddelde verdienste.

Verhooging

bedrag

dagloon.

Ongevallen ln het buitenland.

Artikel 7.

1. Ten aanzien van groepen van arbeiders beneden 21 jaren kan bovendien een tweede bedrag, hooger dan het gemiddelde loon, als dagloon worden vastgesteld.

2. Dit bedrag geldt echter uitsluitend voor de berekening van renten en begrafeniskosten.

3. Is echter dit bedrag hooger dan één gulden en vijftig cents, dan worden de begrafeniskosten, de voorloopige renten en de renten aan betrekkingen van den getroffene berekend naar een dagloon van één gulden en vijftig cents, tenzij het dagloon, vastgesteld overeenkomstig artikel 5 meer dan één gulden en vijftig cents bedraagt, in welk geval de in dat lid bedoelde uitkeeringen worden berekend naar dat dagloon.

Artikél 8.

1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7 geldt voor de berekening van de tijdelijke uitkeering, als bedoeld in artikel 36, als dagloon het één zesde gedeelte van het loon, dat in de kalenderweek, waarin het ongeval heeft plaats gehad, gemiddeld is verdiend door gelijksoortigé arbeiders in hetzelfde of in een soortgelijk bedrijf in dezelfde of in naburige gemeenten. Het derde lid van artikel 5 is van toepassing.

2. De bepaling van het eerste lid blijft buiten toepassing, ingeval het dagloon, vastgesteld overeenkomstig artikel 5, meer zou bedragen, dan het overeenkomstig het eerste lid vast te stellen dagloon.

Artikel 9.

De bepalingen dezer wet zijn ook van toepassing: a. op den werkgever, wiens onderneming in Nederland gevestigd is, voor zooveel hij zijn bedrijf in het buitenland uitoefent, ten aanzien van den arbeider, dien hij daarvoor gebruikt, zoo deze zijne woonplaats hier te lande heeft;

Sluiten