Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 22.

Wijziging der statuten eener Bedrijfsvereeniging vereischt Onze goedkeuring.

Artikel 23.

Een Bedrijfsvereeniging is verplicht een reglement voor de ongevallen-regeling samen te stellen, dat aan de goedkeuring van Onzen Minister is onderworpen.

Artikel 24.

1. De Bedrijfsvereeniging is verplicht een ledenregister, dat naar het kaartenstelsel mag worden ingericht, aan te leggen en geregeld bij te houden, in welk register ten aanzien van elk der leden wordt aangeteekend:

a. de naam en de woonplaats;

b. de gemeente of gemeenten, binnen welke hij een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent;

c. welk verzekeringsplichtig bedrijf wordt uitgeoefend;

d. het loon, dat de werkgever per jaar geacht wordt uit te betalen;

e. de dag, waarop zijn lidmaatschap is ingegaan.

2. Indien de Bedrijfsvereeniging ook personen tot het lidmaatschap toelaat, die zich vrijwillig ingevolge deze wet willen verzekeren, wordt een afzonderlijk register, dat naar het kaartenstelsel mag worden ingericht, voor deze leden aangelegd.

3. Het bestuur der Bedrijfsvereeniging zendt ieder, die in het, in het eerste lid bedoelde, ledenregister is opgenomen een uittreksel, voor zooveel hem betreft, uit dat register.

Reglement regeling bedrijfsongevallen.

Verplichting

aanleggen

ledenregister.

Sluiten