Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Door de Bank wordt een reserve gevormd tot ten hoogste een bedrag van een millioen gulden.

3. Indien uit een wetenschappelijke balans der Bank blijkt, dat haar middelen haar verplichtingen, daaronder begrepen het in het voorgaande lid bedoelde reservefonds, overtreffen, kan ten aanzien van de werkgevers der ondernemingen, welke reeds voor risico der Bank verzekerd waren op het tijdstip, waarop die balans betrekking heeft en van hen, die later met of in plaats van die werkgevers in dezelfde onderneming als werkgevers mochten optreden, het tarief, bedoeld in het eerste lid van artikel 79, gedurende een door Ons vast te stellen aantal jaren met een door Ons vast te stellen percentage worden verlaagd. Eene verlaging van het tarief, als in de voorafgaande zinsnede bedoeld, kan ten allen tijde door Ons worden ingetrokken.

Artikel 81.

ij De werkgever, die niet }id is van een Bedrijfs- LooDl«stenverèeniging, is verplicht loonlijsten aan te houden en geregeld bij te houden.

■ 2. Door Onzen Minister worden regelen omtrent het bijhouden der loonlijsten gesteld.

3. De loonlijst moet steeds aanwezig zijn ter plaatse, waar de zetel van de verzekeringsplichtige onderneming is, tenzij door het bestuur der Bank, in overleg met den werkgever, daartoe een andere plaats is aangewezen, in welk geval zij daar ter plaatse aanwezig moet zijn.1

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen, hetzij in het algemeen, hetzij ten opzichte van bepaalde gemeenten of bepaalde gedeelten van een gemeente, voor bepaalde bedrijven of groepen van bedrijven, voor bepaalde groepen van ondernemingen of voor bepaalde groepen van arbeiders in die bedrijven of ondernemingen, alsmede voor de ondernemingen ten aanzien waarvan het tweede lid van artikel 58 is toegepast, omtrent de vaststelling van de loonen van de verzekerden andere of nadere voorschriften wórden gegeven. Door Onzen Minister kan ten aanzien van een bepaalde onderneming ontheffing worden verleend van het nakomen hetzij van de andere voorschriften, hetzij van een of meer dier voorschriften; in het eerste geval is de werkgever ver-

Sluiten