Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 122.

Hetgeen nog ter voorbereiding van het in werking treden dezer wet en tot hare uitvoering noodig is, wordt voor zoover niet in deze wet anders is bepaald, bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld.

Artikel 123.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van „Land- en Tuinbouw-Ongevallenwet 1922".

Artikel 124.

1. Deze wet treedt, met uitzondering van artikel 2 m werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

2 Artikel 2 treedt in werking op een door Ons te bepalen later tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te den 19

De Minister van Arbeid,

Sluiten