Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis, maar volstrekt geen positieven inhoud. Zij beteekent eenvoudig den strijd tegen de „onchristelijke wereldbeschouwing", tegen de liberale, materialistische en atheïstische wereldbeschouwing, waarbij zoowel de geloovige Protestanten als de geloovige Katholieken belang hebben. Zij wijst op den rusteloozen strijd tegen de revolutionnaire omwenteling, welke immers hare aanvallen allereerst tegen de vermelde „christelijke grondslagen van den Staat" richt."

Om nog een man van groot gezag aan het woord te laten, citeeren wij wat de geleerde prof. Mausbach in zijn door de „Stimmen aus Maria Laach" hoog geprezen en van alle modernistische smetten vrij verklaard werk: „Die Katholische Moral und ihre Gegner" over het interconfessioneel karakter van het Centrum in het midden brengt:

„Vooreerst is de zedelijke mogelijkheid en geoorloofdheid van eene zuiver-politieke partij van katholiek standpunt onbetwijfelbaar. Als wezenlijken plicht der staatsmacht erkenden wij, volgens Leo XIII, de „zorg voor de aardsche dingen." De godsdienstige grensvragen, de zoogenaamde „gemengde zaken", veranderen aan dit wezen van den Staat niets. En al is de zorg voor den godsdienst voor het staatswelzijn van de hoogste beteekenis en blijft de katholieke Staat ook voor Leo XIII het ideaal van den Staat, zoo heeft toch de Katholieke Kerk, gelijk wij zagen, hare vert houding tot den hedendaagschen pariteits-Staat theoretisch en practisch op vreedzame wijze geregeld (sich abgefunden mit). De gedachte der pariteit bestaat echter niet hierin, dat de staatsmacht op een algemeen en vaag Christendom aanwerkt, maar hierin, dat zij de belijdenissen afzonderlijk vrije ontwikkeling van leven waarborgt binnen de perken van het staatsbelang. Op denzelfden bodem zal zich dan uit den aard der zaak de volksvertegenwoordiging plaatsen. Behalve de algemeen-rechtelijke en de natuurlijk-zedelijke beginselen kan immers de redenaar in het parlement op doorslaande wijze en met goed gevolg slechts doen gelden de grondwettelijke vrijheid en gelijkberechtiging der belijdenissen en dat gedeelte der christelijke denkbeelden, hetwelk feitelijk een grooter deel der afgevaardigden en des volks

Sluiten