Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling op waarheid berustte. Ook hier geldt: aan de vruchten kent men den boom. Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Welnu : als de grondslag van het Centrum niet deugde, ware het een boom met een ongezonden, bedorven wortel, dus een in den wortel, dóór en dóór slechte boom, gedoemd om geen andere dan slechte vruchten voort te brengen.

De veronderstelling van den „invloedrijken geestelijke" door „De Maasbode" als een gezaghebbend man op den kandelaar geplaatst, als zou het met het Centrum op den duur waarschijnlijk zóó erg loopen, dat deze organisatie juist voor de katholieke Duitschers in vervulling zal doen gaan de sinistre voorspelling van de „religio depopulata," van den godsdienst zonder belijders, is daarom met de gezonde logica in strijd. Gesteld immers, dat het Centrum niet veranderd is, dan moet ook de conclusie luiden : de volgens het Rotterdamsch orgaan x) in het verleden zegenrijke werking van deze interconfessioneele organisatie zal ook in de toekomst bestendigd blijven. Dezelfde oorzaak zal dezelfde gevolgen hebben.

Hiertegen valt niets te zeggen, dunkt me, en daarom acht ik van zoo groot gewicht om hier nog eens enkele onwraakbare getuigenissen weer te geven, welke het interconfessioneele karakter en de deugdelijkheid tevens van het Centrum van voorheen voor de Nederlandsche Katholieken buiten twijfel stellen. Door de stelselmatige verdachtmaking van katholieke mannen en hoogst-nuttige instellingen, welke nu reeds jaren wordt voortgezet, is het vertrouwen van sommigen in vele personen en dingen, welke boven alle bedenking verheven schenen, ondermijnd of geschokt. Dat dezen echter hun vertrouwen zouden opgezegd hebben aan een Windthorst, een von Ketteler, een Reichensperger, een Fischer, een Kopp, wij kunnen het voorioopig niet aannemen.

Een van de eersten die het program, dat de Centrumspartij in Maart 1871 publiceerde, onderteekenden, was de onvergetelijke Bisschop von Ketteler. Hij heeft over dat program het volgende geschreven:

„De beginselen der Centrumsfractie bieden den zekeren waarborg, dat de Centrumsfractie in den Duitschen Rijks-

J) Zie hoofdartikel van 20 Maart 11., avondeditie.

Sluiten