Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Dat zij den oudeidom van dertig jaaren ten vollen bereikt hebben.

c. Dat zij binnen deze Republiek, zoo als die vóór den Jaare 1795 bestond, of na dezen bestaan zal, geboren zijn, en aldaar, geduurende de laatste tien jaaren, of, zo elders geboren, geduurende de laatste vijftien jaaren, hunne vaste woonplaats gehad hebben.

Dit laatste sluit geenszins uit die Burgers, die in en na den Jaare 1787, om politieke vervolgin-

fen, uit hun Vaderland geweken zijnde, vóór en Jaare 1796 daarin zijn wedergekeerd.

33. Tot Leden van dit Lichaam zijn niet verkiesbaar:

a. Leden van het Uitvoerend Bewind, dan drie jaaren na hunne aftreding uit hetzelve.

b. Allen, die zig aan eenigen Kerklijken Eerdienst verbonden, of aan eenig openbaar Onderwijs toegewijd hebben; tenzij dezelven, alvoorens, vrij-

if willig afstand doen van deze hunne bedieningen.

34. Zty. die Ambten of Bedieningen van 'sLands wege bekleeden, worden daarvan ontslagen, zoodra zij als Leden van dit Lichaam zitting nemen. Geduurende den tijd hunner zittinge, word een ander in hunne plaats aangesteld door diegenen, aan welken de bege ving staat dier Ambten of Bedieningen.

35. Aan geen' der Leden van dit Lichaam word geduurende den tijd zijner zitting, eenig Ambt of Bediening opgedragen.

36. Niemand kan, als Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, zitting nemen, dan na, alvoorens, in handen van den Vóórzitter der algemeene Vergadering, of, deze reeds uitééngegaan zijnde, in handen van den Voorzitter dier Kamer, van welke hij als Lid door de algemeene Vergadering verkozen is, te hebben afgelegd de volgende verklaaring:

„Dt beloof op mijne Burger-trouw, dat ik, als Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, de Staatsregeling met all' mijn vermogen zal handhaven, en nimmer, op eenigerlei wijze, medewerken, of zal helpen besluiten tot eenig

uutwerp, BireKKenae tot wederinvoering van het Stadhouderlijk of Foederatief Bestuur, of ter begun

Sluiten