Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit ieder dezer Hoven worden, bij Loting' drie Leden gekozen, om als Regters te handelen.

Uit deze, aldus gekozen, vier-en-twintig Regters, kan zoo wel de beschuldigde, als beschuldiger, agt derzelver weigeren, zonder redengeving.

De redenen van weigering, tegen de overige Regters aangevoerd, worden beoordeeld door zoodanig Departementaal Geregtshof, als beschuldigde of beschuldiger zal benoemen. Aan deszelfs uitspraak zullen zij zig onderwerpen. De redenen gegrond wordende geoordeeld, worden de Plaatsen dier geweigerde Leden, bij loting, vervuld zonder de weigering te herhaalen.

Onder de zestien Regters, die alzoo zijn toegelaten, geschied eene uitloting van vier Leden.

De overige twaalf Regters vormen alzoo het Hoog Nationaal Geregtshof.

Uit dit getal word, bij loting, Eén derzelven tot openbaaren Aanklaager benoemd.

De overige elf Regters verkiezen uit hun midden eenen Voorzitter.

De Wet bepaalt de Belofte, en andere voorbereidselen, tot deze Zitting behoorende.

296. Dit Geregtshof vergadert niet, dan nadat het Vertegenwoordigend Lichaam een Decreet van beschuldiging genomen heeft.

297. Het Vertegenwoordigend Lichaam bepaalt almede de Plaats, alwaar dit Geregtshof zijne zitting zal houden.

Deze Plaats moet, ten minsten tien uuren van het verblijf des Vertegenwoordigenden Lichaams verwijderd zijn.

298. Het Volk van Oorlog blijft, zonder onderscheiding van rang, in alle civile zaken, en voords in commune delicten, alleenlijk onderworpen aan den Burgerlijken Regter.

299. Zoodanige feiten, echter, die in den Dienst, en door den Krijgsman alleen, kunnen worden bedreven, worden aan Garnisoens-Krijgsraaden verwezen, die, op confessie, vonnis wijzen, zonder hooger beroep.

De Wet zal nader bepaalen de gevallen, op welke deze regel toepaslijk zij.

Het Reglement van Krijgs-Tugt (Art. 117), bepaalt

Sluiten