Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondwet

VOOR HET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(De op 24 April 1815, na de vereeniging der Belgische provinciën met den staat der Vereenigde Nederlanden, tot het ontwerpen eener herziene Grondwet benoemde Commissie, bood den Koning haar ontwerp 13 Juli aan. Overeenkomstig art. 144 der Grondw. van 1814, vergaderden de StatenGeneraal der Vereen. NederL in dubbelen getale 8 Augustus, en vereenigden zij zich met het ontwerp 18 Aug. Op denzelfden dag had plaats het opnemen der stemregisters van de Notabelen in de Belgische provinciën; en bij Publicatie van 24 Aug. 1815, Stbl. no. 45, werd het ontwerp door den Koning bekrachtigd en verklaard uit te maken „de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden".

Herziening van 1840. De wijzigingen, waartoe de voorstellen van den Koning 30 Dec. 1839, 18 Maart en 16 Mei 1840 bij de Staten-Generaal waren ingekomen, zijn voor zooverre zij ook door de Staten-Generaal noodig geoordeeld werden, overeenkomstig art. 229 Grondw. van 1815, afgekondigd bij 13 wetten van 13 Juni 1840, Stbl. nis. 27-39. Nadat zij, op één na, mede door de dubbele Tweede en wederom door de Eerste Kamer waren bekrachtigd werden zij als wetten van 4 September 1840, Stbl. nis. 48-59 afgekondigd. Op denzelfden datum werden alle veranderingen bekend gemaakt in een Koninklijke Publicatie, Stbl. no. 47, die ook „de plegtige afkondiging," overeenkomstig art. 234 Grondw. regelde*).

•) De nummering der artikelen, zoo als die door de herziening van 1840 gewijzigd is, wordt aangewezen door tusschen ( ) gestelde cijfers.

Sluiten