is toegevoegd aan je favorieten.

Geestelijke stroomingen onder de bevolking op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

227

de overdenking van haar wezen. Maar stichting kan gemakkelijk gedachten-weelde worden en daardoor onvruchtbaar blijven. En de volken van Z.O.-Azië staan ver van ons af. Bij ettelijke jonge Zendelingen heb ik opgemerkt, dat de Inlanders hen in het begin hoegenaamd niet aantrokken, zoodat zij de geregelde aanraking met hen uitstelden, totdat zij hunnen arbeid geheel hadden aanvaard, Dat deze mannen toch goede zendelingen zijn geworden, heeft alleen kunnen geschieden, doordat zij aan de Inlanders ten slotte toch de plaats in hun hart gaven die hun toekomt.

Al is nu tegenover vreemde volken de een met een ruimer hart begaafd dan de ander, er is één middel dat met groote zekerheid werkt om ons genegenheid voor de Inlanders te doen krijgen. En dat is: iets voor hen te doen, en dit zóó te doen dat we er in slagen tevens iets voor hen te zijn. Zoolang we de Zending dienen alleen uit liefde tot God, zijn we nog niet waar we zijn moeten. We moeten de Zending dienen uit liefde tot God en tot de menschen. Want ten slotte kunnen we ons God zonder de menschenwereld toch niet denken.

Wanneer het nu in het algemeen moeilijk is, om volken van een ander ras en eene andere beschaving dan de onze in onze genegenheid op te nemen, maar we toch het bewustzijn hebben dat we moeten trachten het zoover te brengen, dan mag het ons zéér verheugen dat er sinds de laatste jaren in de Inlandsche wereld eene beweging is ontstaan, die we zouden kunnen beschouwen als eene naar ons toegekeerde. Indien dit werkelijk zoo is, dan zou dit dus beteekenen, dat er ook van de zijde der Inlanders pogingen worden gedaan om den afstand die hen van ons scheidt, te verminderen.

Laat ons eens zien of dit waar is.

Bekend is U allen de figuur van Raden Adjeng Kartini, de begaafde dochter van den regent van Japara. Door hare brieven, die in 1911 zyn uitgegeven, zijn hare gedachten over en voor het Javaansche volk in ruimen kring bekend geworden, maar z^j is reeds in 1904 over-