Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnlik is 't, dat 'n leek nooit zó vei misschiet, als wanneer hij meent, de moeilikheden te kunnen begrijpen, waarmee de onderwijzer dageliks heeft te worstelen. Deze moeilikheden naar voren te halen en scherp te belichten, is zelfs voor degeen, diè ze ondervindt, geen gemakkelike taak, omdat ze stuk voor stuk meestal klein en moeilik te definiëren zijn.

Het is dan ook niet dan na lang aarzelen, dat ik eens wil trachten, aan hen, die hier belang in stellen, het essentiële wee van 't werk te doen voelen, dat 't schoolleven van vele onderwijzers zo moeilik maakt en dat niet nalaat, het gestel van de nerveuzen of lichamelik zwakken onder hen, onvermijdelik te slopen.

Uit den aard der zaak is het neerschrijven van wat ik nu zal moeten laten volgen geen gemakkelike en geen aangename taak. Want vele van de oorzaken, die de onderwijzer 1 tot zenuwlijder maken, zullen waarschijnlik sommige buitenstaanders belachelik toeschijnen.

De ernstige lezer zal echter wel willen bedenken, dat 't hier gaat om ziekteverschijnselen.

Een aaneengesloten en in alle opzichten volledig betoog is moeilik te leveren; ik zal voornamelik gebruik moeten maken van op zich zelf staande ervaringen uit eigen praktijk. En wanneer ik daar dan konklusies uit trek, zal mijn bedoeling steeds zijn: Zó ongeveer wordt dit of dat aangevoeld door mensen, die in hoofdzaak zijn aangelegd als ik. En ik pleit niet zo zeer voor mijn persoon als wel voor mijn soort.

Verder ben ik me zeer wel bewust, dat de gezichtshoek, van waar uit ik de zaak beschouw, tamelik eng is. Maar dat is ten slotte bijzaak. Ik heb maar één wens: d u i d e I i k te zijn en voor dit maal nu eens uitsluitend te letten op *t wel of wee van de o n d e r w ij z e r.

Eén opmerking moet me van 't hart: Al zal hier en daar, bv. uit mijn oordeel over 't hoofdschap, wel blijken, dat ik op 't Bondstandpunt sta, — toch gelieve niemand daar aanleiding in te vinden, om te zeggen, dat men, wat 't geheel betreft, „in Bondskringen" zo spreekt. Men beschouwe deze bladzijden als een zuiver persoonlike uiting. Maar men kan,

Sluiten