Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt en de lengte van de spiraal toeneemt. Hiermede gaat eene toename van het stralende oppervlak gepaard en dus eene afname van de temperatuur, daar de door den stroom in den draad ontwikkelde warmte ongeveer even groot blijft.

Deze temperatuurafname brengt een terugval van de lichtsterkte met zich, die belangrijk kan zijn. Men moet er dus voor zorgen, de temperatuur niet zoo hoog te nemen, dat de spiraal door te sterke verdamping of door uitzakken in korten tijd verandert. Gewoonlijk wordt de temperatuur met hooger opgevoerd dan tot ongeveer 2800° in de grootste en 2550° in de kleinste lampen van dit type. Dan bedraagt het nuttig effect van lampen voor 110 volt al naar hunne grootte 12—22

lumen per watt. In fig. 33 vindt men deze waarden grafisch voorgesteld.

De belangrijke vooruitgang in het nuttig effect

dezer lampen

heeft men dus verkregen door de combinatie van twee bewerkingen, het aanbrengen van eene gasvulling en het spiraliseeren van den draad, die merkwaardig genoeg elk voor zich in het algemeen nadeelig zijn.

Sluiten