Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linker vleugel vóór, naar St. Quentin, gereed om den vijand aan te vallen, waar men hem mocht aantreffen. Reeds vóór 9 uur werd het 10e korps boven Guise, aan de Oise, doorsterke Duitsche troepen aangevallen, die spoedig moesten wijken. De opmarsch naar St. Quentin werd alzoo in de rechter flank genomen, en moest weldra gestaakt worden. Generaal Lanrezac deed de beschikbare troepen van het 3e en-het ie korps tot versterking van het 10e korps tegen den vijandehjken flankaanval optreden, om te trachten den vijand over de Oise terug te werpen.

Aan Duitsche zijde stond het ae Leger thans tegenover het Fransche 5e Leger. Generaal von Bülow had namelijk, om het verband met het ie Leger met te verliezen, zijn rechter vleugel vooruitgebracht tot bij St. Quentin; hij wilde de Engelschen zoodoende in den rug komen, en voorts over en langs de Oise oprukken. Voorbereidingen werden getroffen om La Fère aan te vallen. E»en a8en Augustus» 's avonds, bleek men ten Zuiden van Guise en van Flavigny op krachtige» vijandelijken tegenstand te stuiten, waaruit isich den aoen tijdig een scherp gevecht ontwikkelde, waarin voornamelijk het garde-, het reserve-garde- en het 10e korps optraden. Een Fransche aanval werd door 3 legerkorpsen met energie ondernomen en met. hardnekkigheid ook op 30 Augustus volgehouden» De uitslag bracht echter geen noemenswaardige verandering in den loop der operatiën. Beide partijen spreken van een „overwirining." De Duitschers waren feitelijk in hun voorwaartsche beweging eenigszins belemmerd en opgehouden; de Franschen moesten hunnerzijds verder blijven teruggaan. Het keent hierop neer, dat, terwijl de terugtocht van het Engelsche leger zeer ernstig door von Kluck werd belemmerd, en ook de verzameling

Sluiten