is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Evangelie en de moderne mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor diegenen echter, welke zich in deze wereld toch wel thuis voelden, en er tenminste op hoopten met de voorhandene kuituurkrachten een behoorlijke wereld te scheppen, — bleef de eigenlijke beteekenis van het christendom verborgen. Voor zulke menschen was de prediking van Jezus een onwerkelijk woord. Ze zagen niet wat Jezus zag: het booze, waarin de wereld vastgegroeid, waardoor ze vergiftigd isl En dit niet zien van het booze was slechts een gevolg van het feit, dat ze zelf door het kwaad bevangen waren.

Millioenen menschen zijn zoozeer in beslag genomen door de zorgen voor het stoffelijk welzijn, dat ze zich geen tijd gunnen eens rustig na te denken over de motieven, waardoor zij zich in hun leven laten leiden, — of het motieven van hoog of laag gehalte zijn. Ze denken niet eens serieuselijk na over de vraag: wat ben ik zelf nu eigenlijk voor een mensch, wat is mijn houding ten opzichte van het sociale en godsdienstige leven, en uit welken diepen grond komt deze houding op ?

Zulke menschen verliezen gewoonlijk ook den smaak vooralle geestelijke vragen; ze vinden ze onnut, — een zakenmensen kan zich daar niet mee „ophouden."

Anderen, die maatschappelijk „geborgen" zijn, en niet door de zorgen worden „afgeleid", worden weer door iets anders „geboeid", namelijk door de luxe en het genot. De zelfopofferende arbeid voor de gemeenschap schijnt hun toe het uitdenksel van een fantastischen dweper, — de hoogere eischen der moraal beschouwen zij als een nuttelooze inperking van de persoonlijke vrijheid.

„Het leven lacht ons toe", zoo spreken zij, — „het heeft een belofte voor ons, — waartoe die uitgestreken gezichten, waarom dat prakkizeeren over levensproblemen ? Wanneer men „de middelen" heeft, en gezond is, welnu dan heeft men het leven, en het te hebben is beter dan er over te peinzen, zonder ooit tot een oplossing te komen."