is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodich ende geraden gevonden hadden midden uyt den onsen te committeren, geliick wy dien volgends hadden gecommitteert ende speciale volmacht gegeven, aen Brant Aerts van Shchtenhorst ende Thomas Willemsen van Vreenengen om alles te doen 'tgeene dat tot maintenue ende expeditie van dien noodich wesen ofte gerequireert soude mogen worden, ende dat- de voors. volmachtigers excessive oncosten in dese hadden moeten aenwenden e n d e opnemen ende verschieten 1), daervan sy volmachtigers uyt crachte van de voors. procuratie cost- ende schadeloos mosten werden gehouden ende daermede niet langer ophouden, sonderlinge niet, omdat volgens presentatie by seeckere requeste (waervan copie bygaet) den 9 Junii 1638 gedaen by den Ed. Hove van Gelderlant was verstaen ende geordonneert, dat de voors. volmechtigers souden werden voldaen van alle 'tgeene, dat het voors. ampt aenginck ende liquid was, ende by de voors. volmechtigers in desen verschoten ofte uytgegeven, breder vermoegens de bygaende sententie van' den voors. Hove, gedateert den io November 1632. Daervan sy alsulcx aparte reeckeninge omtrent drye weecken verleden aen ons hadden overgelevert ende desen geannexeert, monterende ter somme van 1632 gulden capitaels ende van verloopen interesse 587 gulden volgens specificatie annex.

Soo hebben wy remonstranten geraden gevonden ons te keeren tot UEd., seer dienstelick versoeckende, dat UEd. believe die voors. reeckeninge te visiteren, nae behoren op te nemen, sluyten ende tot voldoeninge van 'tselve slot ordre te stellen, dat dierhalve mede uytsettinge ende betalinge werde gedaen.

'tWelck doende etc. T'eenen oorconde geteyckent tot Nyckerck opten 2en Martii 1639.

Ende was onderteyckent: Brandt Aerts van Slichtenhorst, handmerc van Elbert Elberts Ham, Claes Aertsen van Strylandt, Roelof Gerryts, Henrick Elberts, Aeris Stevens, handmerc van Thomas Willems.

Het zou niet baten: de rekening van Brant van Shchtenhorst, die daarin soms als E. en ook wel als Sr. wordt betiteld, werd niet goedschiks voldaan. Wel werd hij den 20 Augustus van dat jaar op de uitzetting ontboden en reisde daarvoor van Amersfoort naar Nykerk. Maar dat dit niet het gewenschte gevolg had, bleek uit een volgenden post:

„Opten 11 October 1639 op Arnhem gereyst ende opten 13 wedergecoemen ende nochmaels by requeste versocht, dat syne principaelen op de reeckeninge mochten diminueeren of avoyeeren, ende appointement vercregen, dat se sulcx binnen drie weecken gehouden souden siin te doen, nae luyt 't appointement van 12 October 1639.

1) De gespatieerde woorden zijn in het stuk onderstreept.