is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het grootste deel van het stadje Holland onderging. Dat huisje van ruwe houtblokken geeft eenig denkbeeld van de moeiten, waarmee die kloeke pioniers te worstelen hebben gehad.

Albertus Christiaan van Raalte werd geboren den ijen October 1811 te Wanneperveen, een dorpje bij Zwartsluis in Overijsel gelegen. Zijn vader, Albertus van Raalte, was daar predikant bij de Hervormde gemeente, een innig godvreezend man, die er echter niet aan denken zou om in eenig opzicht aan hoogere Kerkbesturen of reglementen gehoorzaamheid te weigeren dan in het alleruiterste geval, dat zich naar zijne meening wel nooit zou voordoen. Al zijne begeerte was dat hij maar onverhinderd zijn werk mocht doen. Door zijne moeder, Christina Caterina Harking was de jonge Van Raalte van Friesche afkomst. Het voorname geslacht der Harkings was echter onder het juk van Napoleon, gelijk zooveel andere Nederlandsche familiën. tot armoede gebracht.

Uit het huwelijk dezer beide ouders zijn zeventien kinderen geboren, van welken echter slechts vijf den volwassen leeftijd bereikten. Twee broeders van Van Raalte stierven als student plotseling; een derde. Pieter, kon zich vestigen als geneesheer, maar overleed aan de tering, bij Van Raalte aan huis, in de dagen der vervolging, nog onverwacht des Zondagsmorgens, terwijl deze predikte.

Van Van Raaltes jeugd is weinig bekend. Zelf heeft hij daaromtrent niets anders geschreven dan:

„Bij een terugblik op mijzelven moet ik belijden, datmijn jeugdig leven zeer doelloos was, ett hoofdzakelijk