is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gesprek met ZEd. over het leerstuk der voorverordineering, en over de voldoening van Christus Jezus aan de wraakvorderende gerechtigheid Gods, waartegen ZEd. zich heftig aankantte."

Omtrent deze bezoeken bij de heeren Clarisse, Donker Curtius en Sluiter deelde Van Raalte in April 1862 het volgende mede (in Officiëele Stukken II: Naschrift 328 en v. v.):

„Professor Clarisse was diep verontwaardigd en zond mij met een briefje naar Donker Curtius in den Haag, met verzoek om mij het gewone formulier te laten teekenen. Ik zag zeer op tegen dien grooten man. Nauwelijks had ik hem, na de lezing van het briefje, op zijne vraag of ik Van Raalte was, die een zwager van Brummelkamp was, toestemmend geantwoord, of de man viel mij op het lijf met een heftigheid, zooals ik nimmer beleefd had. Mijn jongensachtige vrees en opzien verdween; ik was tevens verbaasd dat zulk een man tegen mij, jeugdig mensch, zich zoo boos maakte en zoo zijne waardigheid en deftigheid vergat. Het regende een stortvloed van harde woorden en verwijtingen, dat wij alle rust verstoorden, dat wij, kwade jongens, de geheele kerk zochten om te keeren, dat wij arbeidden om hetgeen oude wijze mannen met zorg hadden opgebouwd te verderven enz. Ik keek wonder op dat die groote heer ons zulke groote stukken toedichtte, want ik was mij bewust en kon wel getuigen voor de predikanten Brummelkamp en Van Velzen, met welken ik van zeer nabij bekend was, dat we allen, o zoo gaarne, in stilte in de Hervormde Kerk hadden blijven werken. Doch om kort te gaan, de storm ging over, en hij stuurde mij met de mondelinge boodschap naar