is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blackrivier .... dan is er in alle geval gelegenheid aan de rivieren Grand- en Kalamazoo-rivier, ook is er gelegenheid genoeg in de meer noordelijke deelen. . . . . Het is voor ons allen van het uiterste gewicht tezamen te wonen. „Eendracht maakt macht!"

.... Mijn hoogste wensch is dat, waar ook de broeders zich nederzetten, wij al te gaar door waarachtige Godsvrucht eèn stad op een berg mogen zijn, en ons korte poosje levens den Heere teeder mogen

dienen Men vroeg mij welken naam ik het

Township*) wilde geven. Sommigen wilden het noemen naar een van de heeren der associatiën doch ik wist geen beter naam dan HOLLAND; de petitie daaromtrent heb ik reeds aan de wetgevende vergadering opgezonden. Ik meen nu hetnoodige te hebben vermeld ; ook aan Ds. Scholte; laat Z.Ew. wanneer hij nog niet vertrokken is, deze letteren lezen .... Laat Broeder Scholte en Ravershorst deze of eene kopij van het meldenswaardige lezen. Ook inzonderheid broeder Wormser moet het nieuws weten Mijne vrienden, buigt uwe knieën dikwerf voor Gods troon en draagt mijne zoo groote lasten voor God; bidt veel voor mij om wijsheid en Godzaligheid; ik kan u mijne nooden niet recht zeggen, doch ik gevoel mij arm en ontbloot en ellendig. Gods ontferming en almacht daar drijf ik op, meer heb ik niet, doch dit is mij dikwerf lafenis, gelijk de waterstroomen voor een dorstend hert! Lieve vrienden,

spannen indien hij de eerste was die een keus deed, want hij kon daardoor den ongewenschten buurman juist lokken in plaats van hem zich van 't lijf te houden!

') Een townschip is de uitgebakende grond om er een stad op te bouwen.