is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te oefenen. En ik verzekerde hun dat, zoo zij; ooit1 de kerkelijke vereeniging voor hunne belangen na-, deelig mochten bevinden, zij volkomen vrijheid zouden hebben om ons broederlijk vaarwel te zeggen.

Wat de leer betreft was er volmaakte overeenstemming met onze Formulieren. Ten aanzien der kerkorde gelooven zij dat iedere kerk en kerkeraad zijn eigen aangelegenheden moet regelen en bezorgen. Ook zijn zij niet wars van de meening dat een rechtspleging van hooger beroep op hoogere colleges niet zoo schriftuurlijk is als een minnelijke broederlijke onderhandeling en raadpleging. Elke kerk stelt zooveel ouderlingen aan als zij noodig acht, en die blijven steeds in dienst, tenzij zij wegens onbekwaamheid, of wangedrag worden afgezet of dat zij sterven. Ten slotte waren zij, behoudens deze voorwaarden, tevreden

zich bij onze Synode te voegen. Maar zij wilden niet samensmelten met onze Classis Michigan, doch zich als afzonderlijke Classis Holland vereenigen met onze Noordelijke Synode. Door afgevaardigden willen zij in verstandhouding staan met onze Classis. Ik zag tegen deze schikking geen overwegend bezwaar en wensch u derhalve die voor te stellen.

Met betrekking tot zendelingshulp hadden de broeders zeer zonderlinge bezwaren, die echter allen eerbied verdienen. Zij oordeelden het beter dat de verplichting der gemeenten om haar eigen herders te onderhouden niet verzwakt werd door hoop op vreemde hulp. De leeraars meenden dat zij behoorden met hun volk gebrek te lijden totdat de gemeenten in staat zouden zijn beter voor hen te zorgen. Zij zijn allen doodarm, maar in de Schrift zagen zij geen voorbeeld dat een noodlijdende gemeente