is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. „In de toepassing; dier tucht moet de geregelde weg der kerkeorde gevolgd worden." *)

4. „Kinderen van kinderen der gemeente behooren gedoopt te worden, ook al hebben die laatsten nog geen belijdenis gedaan. 2)

In de vergadering van 25 Februari 1866 werd de zaak in dien zin beslist, met slechts een stem tegen.

De bittere strijd over de keus der kerkeraadsleden heeft tot 16 Maart 1860, dus meer dan twaalf jaren, geduurd. Voet voor voet moest de gemeente haar recht veroveren. In de vergadering van 24 November 1851 besloot de kerkeraad: „geen periodieke aftreding". Alleen werd aan de gemeente vergund nieuwe leden bij te kiezen. Echter in 1852 vulde de kerkeraad zichzelf aan. Daartegen werd in de gemeentevergadering van 26 Augustus 1852 geprotesteerd. Toen verkreeg de gemeente dat de namen der nieuw-gekozen kerkeraadsleden gedurende drie Zondagen zouden worden „afgekondigd".

In October 1855 was „het oordeel van de meerderheid der broeders tegen de gewone aftreding van kerkeraadsleden, vreezende hierin een beginsel te huldigen tegen Gods Woord, alsmede dat zulks aanleiding zou geven om aan de gemeente een jaarlijksche gelegenheid te geven, tot het ijverzuchtig zoeken van bedieningen en tot het verlies van geoefenden".3) Jammer dat de kerkeraad daardoor van een beginsel uit Gods Woord en een utiliteitsbeginsel een tweeling maakte. De vrees om „een beginsel tegen Gods Woord te huldigen" was volkomen afdoende. Door

') Notulen ie gemeente, 29 April 1856.

2) t a. p. 14 Dec. 1860.

3) t. a.p. 9 Oct. 1855.