is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitgaven worden overschreden en jage het volk niet op hooger lasten". „De middenstand vooral is zwaar gedrukt: zij ziet boven zich den handel en industrie bloeien, de fabrikanten in korten tijd milhonairs worden, en beneden zich die joelende en feestvierende laagste klasse, die den eenen pleiziertrein verlaat om den anderen weer in te stijgen. De eerhjke kleine burger en de mindere ambtenaar moeten dit alles aanzien zonder zelfs nu en dan een bete vleesch te kunnen nuttigen; zij worden overbelast om ondernemingen te kunnen bekostigen, die hun levensonderhoud meer ongenaakbaar maken. Ik kan van mijn geweten niet verkrijgen, om voor dit wetsontwerp te stemmen". §a Het ernstigste verzet kwam echter van den Minister van Financiën, die kwam verklaren, dat hij met het oog op de geldmiddelen het ontwerp ernstig moest ontraden, eene verklaring, wel eigenaardig, waar dezelfde bewindsman enkele maanden latex zou komen met een voorstel tot amortisatie van milhoenen schulds. Tevergeefs werd door de voorstellers het plan krachtig en met talent verdedigd; het lot van het wetsontwerp was te voorzien: het eerste artikel werd met 44 tegen 22 stemmen verworpen, waarop het geheele wetsontwerp werd ingetrokken. SI Ook de Directie der K. N. S. M. echter bleef de zaak in het oog houden. Nadat zij deze reeds met een enkel woord ter sprake had gebracht in de vergadering van commissarissen van 10 April 1873, le§ue zijöare plannen geheel open op die van 19 April d.a.v. De hooge prijzen in den laatsten tijd betaald voor aandeelen en obligatiên, wezen op het vertrouwen, dat de maatschappij genoot. De Directie stelde daarom voor de nog onuitgegeven 3 mülioen aandeelen beschikbaar te stellen en eene leening te sluiten van twee milhoen tegen 5 procent. Wel zou niet aanstonds alles genomen worden, maar toch zeker genoeg om twee krachtige schepen te bouwen, waarmee de vaart kon worden geopend, terwijl men zou trachten zich over de afvaarten te verstaan met Rotterdam, waar men het kapitaal voor de uit de Vennootschap Plate, Reuchlin en Co.ontstane Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij bijeen bracht. SI Het plan vond algemeene instemming, ook toen het gewenscht bleek, de aandeelen en obligatiên tegen lager koers beschikbaar te stellen, dan aanvankelijk mogehjk werd geacht. Zoo kon de zaak nog juist in het verslag over het boekjaar 1872 worden toegelicht; de Directie wees daarin opnieuw op den bloei der Duitsche maatschappijen en op het zich steeds krachtiger ontwikkelen van het landverhuizers verkeer. Ondanks de gebrekkige verbindingen had zich bovendien sedert den Fransch-