is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zwaaislagen, houding ietwat achterover en. sterken afkeer van vechten op korten afstand. Aanvankelijk maakte het boksen grooten opgang. In Amsterdam, Leiden en Utrecht vorm<len zich studenten-, in eerstgenoemde stad, Den Haag en ook Rotterdam burgerclubs. Er werden eenige demonstratie-avonden gehoudea en in 1902 liet de vereeniging „John L. Sullivan"' voor 't eerst de kampioenschappen van Nederland verboksen.

Toen Placké, in 1905 op 'n Duitsche rondreis trok', verliep onze sport nagenoeg geheel. „Pim", leeraar geworden in Amsterdam, was de eenige heuschige bokser, die nog les gaf, voor 't overige werd aan de steeds nog blijvende vraag naar boksles voldaan door allerlei menschen (gymnastiek-, schermleeraars, onderofficieren), die, van den nood een deugd makend, als bijvak boksen doceerden.

Om krachtiger te kunnen optreden tegen de bestrijders onzer sport — leeken, want wie ook maar ééns heeft zien boksen, is dadelijk tot voorstander bekeerd — om te voorkomen, -dat onregelmatig gehouden wedstrijdjes haar een kwaden naam zouden bezorgen, besloten in begin 1911 eenige Amsterdamsche heeren, bestuursleden van D(e) V(ereenigde) C(lubs), te trachten een Bond te vormen. Dit gelukte boven verwachting en reeds in Februari werd de ,,N(ederlandsche) B(oks)b(ond)" opgericht, tot welken sedert reeds eenige non-