is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglementswijzigingen waren aan de orde van den dag. Zoo wordt nu bijvoorbeeld 'n nieuw wedstrijdreglement ontworpen, hoewei 't oude naar 't Fransche, dat zelf 'n verbeterd Engelsch is, was opgemaakt en m.i. voldeed. Een commissie van drie heeren, waarvan twee nooit over de grens zagen boksen, zal nu 'n beter leveren. Het zij zool 1).

Zoo zwak' door geldelijke onmacht en innerlijk verdeeld^ had de Bond geringen invloed en prestige. Rotterdam was in elk opzicht vrijgevochten. Men negeerde er den Bond en was toch... Bondslid. Eerst toen de Rotterdammers wenschten te boksen op de HollandschEngelsche wedstrijden te Den Haag in 1918, welker ondernemers den Bond steunden, verkreeg deze gezag over hen.

Buiten de bokssport was de invloed gering. Autoriteiten van leger en vloot negeer(d)en den Bond bij de aanstelling van leeraars. Ten overvloede berustte deze hierin zonder protest. Hoewel de Bond reeds bij den aanvang 't leeraarsexamen instelde — waaraan tot nu toe alleen ik mij heb onderworpen — golden niet-

1) Het is intusschen gereedgekomen en aangenomen. Het is 't oude reglement, waaruit eenige ervaringsverbeteringen (o.a. betreffende eindstoot) gelicht zijn. Mijn voorstellen tot 't alléén toekennen van den kampioenstitel indien 't werk minstens van 'n zeker gehalte is (om 't werk van 'n louter vechten om 'n titel te verhoogen tot 'n sport) en om strafpunten in te voeren zijn verworpen.