is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan, n.1. de Karelische, de Wepsische en andere, dié in de streken gelegen ten oosten van Finland, de Syrjeensche, die in de gouvernementen Wologda. Archangel, Wiatka en Perm. de Wotjeaksche, die in de buurt van den Oeral, de Tsjeremissische. die op den linkeroever van de Wolga. ten noord-westen van Kazan. de Mordwinische, die op den rechteroever van de Wolga, ten westen van Simbirsk gesproken worden. AUeen de plattelandsbevolking, iets meer dan twee millioen menschen, die verspreid leven te midden van Russisch sprekenden, gebruiken deze dialecten, waarvan geen enkel het ooit tot den rang van algemeene landstaal gebracht heeft. Een letterkunde hebben zij evenmin, en verscheidene, met name het Ingrisch en het Wotisch. in den omtrek van Petrograd, zijn op weg om te verdwijnen. De eenige kuituurtaai van degenen, die in Rusland een Finsch dialect spreken, is het Russisch. Tusschen deze dialecten aan de ééne zijde en die van Finland en Estland aan de andere bestaat geen geographische samenhang; zij verschillen bovendien merkbaar van het Finsch van Finland, en ook onderling.

In het hooge Noorden, op de kusten van de IJszee, van Rusland tot Noorwegen, wonen de Lappen, ongeveer 30.000, wier dialecten ook tot de Finsch-Oegrische groep behooren.

De talen en dialecten van deze groep hebben in sterke mate den invloed van de Indogermaansche talen ondergaan, terwijl het omgekeerde niet heeft plaats gehad.

Het Finsch heeft veel woorden overgenomen uit het Baltisch — en deze reeds zeer oude ontleeningen strekken zich zelfs uit tot het veraf gelegen Mordwinisch en Tsjeremissisch — ook uit het Germaansch en eindelijk uit het Slavisch. Het Magyaarsch heeft vele Slavische. Germaansche en Latijnsche elementen gevoegd bij degene, die het reeds aan het Turksch ontleend had, zoodat zijn woordvoorraad voor een aanzienlijk deel van vreemden oorsprong is.

De Finsch-Oegrische groep heeft slechts echte kultuurtalen opgeleverd in het uiterste westelijk gedeelte van zijn gebied, n.1. daar waar het in aanraking gekomen is met het Indogermaansch.