is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkerwijze wel eenigszins moeten aanpassen aan het moderne leven, afzien van het gebruik van den infinitief of van het futurum, die voor goed verdwenen zijn. Maar, in 't algemeen genomen, is men zoo veel mogelijk trouw gebleven aan het oude type. Wel te verstaan, heeft men zorgvuldig alle woorden verbannen, die met de Turksche overheeraching binnengedrongen waren, en ook vele, die Latijnsche of Romaansche invloed aangevoerd had; de woordenschat is gerehelleniseerd en draagt een archaïstisch karakter. Een hellenist, die alleen Oud-Grieksch kent, kijkt niet al te vreemd op, als hij bij zijn aankomst te Athene een Grieksche courant openslaat: hij kan ze bijna dadelijk zonder voorbereiding, lezen. Maar, als hij, na zijn courant gelezen te hebben, in aanraking komt met de menschen op straat, wacht hem een teleurstelling: hij begrijpt ze niet en wordt niet begrepen. Tusschen den ouden en den modernen tijd hebben er groote veranderingen plaats gehad. Voor een wetenschappelijk betoog, voor de politiek, is dit archaïstisch modern Grieksch, waarin men zooveel mogelijk de gelijkenis met de tegenwoordige spreektaal vermijdt, geschikt; maar het heeft het nadeel van door de menigte slecht begrepen te worden. Menschen van eenige ontwikkeling slagen erin het „zuiver" Grieksch te spreken, en. hoe kunstmatig het rijn moge, uit de salons en couranten dringt het langzamerhand door tot in de laagste volksklasse: uit letterkundig oogpunt beschouwd mist het de frischheid van een levende taal. het heeft niets van een volkstaal, en de dichters hebben zich gedrongen gevoeld in de taal van het volk te schrijven. Naast de „zuivere" taal is er dus, de geheele XIXde eeuw door, een krachtig streven geweest om het Grieksch van den tegenwoordigen tijd te schrijven: de beste dichters van het moderne Griekenland hebben zich bediend en bedienen zich nog van de volkstaal. Maar de kerk, de school, het bestuur, het leger begunstigen de „zuivere" taal. die. dank zij haar prestige, als dagehjksche omgangstaal steeds meer veld wint.