is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET JUISTE GEBRUIK DER OOGEN.

De meeste spelers kunnen de grootste verbetering in hun spel brengen, niet door méér te leer en, maar door wat zij kunnen béter te leeren toepassen.

Een eerste vereischte hiervoor is concentratie en deze moet weer voornamelijk gericht zijn op het juiste gebruik der oogen.

Om een beginnend speler hierin een leiddraad te geven, dunkt het ons het best om den tijd, verloopend tusschen twee opeenvolgende slagen van denzelfden speler in één rally, in vieren te verdeelen; de slag der tegenpartij valt dus daartusschen. Die opeenvolgende tijdperken zijn:

i°, op het oogenblik van impact van racket op bal houde men alleen den bal in het oog;

2°. na impact niet dadelijk opzien, maar nog even het oog gericht houden op het punt in de ruimte, waar men den bal sloeg;

3°. daarna niet den bal in zijne vlucht volgen, maar de tegenpartij opzoeken en diens actie en houding — ook zijne positie in het veld — bestudeeren totdat hij den bal geslagen heeft;

4°. alle aandacht aan den bal schenken.

i°. Ieder beginnend speler gevoelt groote neiging om gedurende den slag naar de plaats te zien, waarheen hij den bal wil slaan, of naar den speler, dien bij wil vermijden. Hij meent aldus beter te kunnen richten. Indien men een bal naar een bepaalde plaats wil werpen, is het dan ook zeker het beste om naar die plaats te zien. Bij den tennisslag echter, in tegenstelling van den worp, moet het lichaam nog in contact komen met den bal, die zich bovendien snel beweegt. Te veel wordt in het bewegen van het doelwit de eenige reden gezocht, waarom men dit tot op het laatste moment

2