is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Bij golf geldt als vaste regel, dat men den bal niet dadelijk mag nazien en ook voor tennis zijn de feiten, waarop deze regel is gegrondvest, van belang. Noch bij golf, noch bij tennis zou de slag er onder lijden, indien men inderdaad na — hoe kort er na dan ook — den slag opkeek. De practijk echter leert, dat de speler, die onmiddeüijk na den slag wil opkijken, dit altijd, of althans heel vaak, er vóór doet en dan met het bekende gevolg of genus aan gevolg.

Een golfspeler heeft na zijnen slag totaal geen reden tot haast om zijn oog anderwaarts te gebruiken; de tennisspeler moet den terugslag vreezen en is dus in moeilijker toestand. In sommige gevallen mag hij dit oogenblik na den slag dus niet te lang nemen: veel grooter echter is de verleiding om het tekort en dan alleen in gedachte of eigenlijk in het geheel niet te nemen. Ook een speler, die zich van deze neiging bewust is, moet er toch voortdurend tegen waken, dat hij er niet aan toegeeft.

3°. Merkwaardig is, dat de meerdere zekerheid, die dit kort tijdverlies geeft, gewoonlijk aan iets totaal onnuts wordt opgeofferd. Meestentijds toch wordt de fout begaan, doordat de speler met zijn oog den bal vóór was. Als bij te vroeg opkeek, was dit om in staat te zijn den bal in het oog te blijven houden! Maar dit is, ook bij wél slagen, een totaal onnut iets. De redenen om den bal in het oog te houden, gelden vóór, niet na den slag. Het is een wanbegrip te meenen dat, door den bal voortdurend te volgen, men het snelste zou weten waarheen en met welke vaart de slag der tegenpartij gericht zal zijn. De wel aangewezen weg hiertoe, is den stand en den slag der tegenpartij scherp op te nemen nog voor deze met zijn racket den bal treft. Zoodoende zal men het snelst richting, vaart en rotatie van den bal te weten komen.

Dit is zoo, doordat de bal de richting volgt, die het racket er aan geeft. Een juiste ontleding van den slag voordat het racket den bal ontmoet, neemt het verrassende der richting-