is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dronkenschap en wereldsche bekommernissen"1). En: „Laat uwe lendenen omgord znn en uwe lampen brandende, en weest gij gelijk aan menschen, die op hunnen heer wachten wanneer hn van de bruiloft zal terugkeeren, opdat zn, als hn komt en aanklopt, hem mogen opendoen. Zalig die dienstknecht, welken de Heer a s hij komt zóó doende zal aantreffen"»). En nogmaals : „Die dienstknecht, welke den wü znns heeren kent en hieVdoet, zal vele slagen ontvangen" »). En: „Wat noemt gijlieden nuj Heere I Heere! en doet niet wat ik zeg*)?" En nogmaals: „Maar zoo die dienstknecht in zijn hart zegt: Mjjn heer toeft te komen en begint znne mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken en zich dronken te maken, dan zal znn heer komen ten dage dat hn het met verwacht en hem in stukken houwen en znn deel stenen met de geveinsden"*). En allerlei dergeljjke (uitspraken doet mj), die aantoonen dat de mensch vrq en eigenmachtig is, en dat God door zijne raadgevingen onderricht, en ons aanmaant tot onderworpenheid aan hem, alsmede ons waarschuwt tegen ongeloof, zonder evenwel met geweld te dwingen.

4 (2). Immers, indien iemand het evangelie niet wü volgen, dan staat hem dit wel vrij, maar nutten doet het hem niet. Want ongehoorzaamheid aan God en prijsgeving van het goede staat wel in's menschen macht, maar schade en verlies brengt hn met naar welgevallen aan. Daarom zegt ook Paulus: „AUes is geoorloofd, maar niet aües is nuttig" «), waardoor hn tevens de vrijheid van den mensch in herinnering brengt, ten gevolge waarvan alle (dingen) hem vrijstaan, daar God hem niet dwingt. En dat: £ niet nuttig" wijst aan, dat wij de vrijheid ni t tot een dekmantel der boosheid moeten gebruiken'), daar dit niet nuttig is En een ander maal zegt hn : „Spreekt waarheid, een legehjk met znnen naaste" 8). En: „Geen vuü woord ga uit uwen mond ), noch

•j Ephes. 4:«. •) Ephes 4:».