is toegevoegd aan uw favorieten.

Bloemlezing uit de werken van Mr Rhijnvis Feith

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

,.Verbazend zamenstel van tegenstrijdigheden" Feith in 1781 (Aan den Mensen).

De bedoeling met deze inleiding is niet, Rfliijnvis Feitih — geboren 7 Februari 1753 te Zwolle, en 8 Februari 1824 op het landgoed Boschwijk in de buurt dier stad gestorven — voor te stellen als een groot schrijver, of de kunstwaarde zijner werken vast te stellen. Men is het hierover niet eens, en zal het er wel altijd oneens over blijven. Weliswaar oordeelen de meesten niet gunstig, maar anderen achten dit oordeel eenzijdig en geven een bloemlezing van zijn werken met een verdediging uit, of plaatsen romances en prozafragmenten van hem in „een bundel Romantiek". Beide groepen critici gaan bij hun oordeel uit van hun smaak of kunstgevoel, die, als hoofdzakelijk subjectief van aard of liever, als een besluit uit een reeks onbesproken en dus door anderen niet toegegeven vooronderstellingen, een tegengesteld gevoelen met met goed gevolg kunnen aantasten. — Wat mij persoonlijk betreft — m.i. zijn Feiths werken meer belangwekkend dan mooi, maar ik voel mij niet geroepen, ze af te keuren: het aesthetische is niet enkelvoudig en maakt verschillende, zelfs elkaar weersprekende oordeelen mogelijk.

De letteren van vroegere tijden laten echter ook een andere dan een aesthetische beschouwingswijze toe: in plaats van haar te beoordeelen naar den individueelen „smaak" kan men ze zuiver en alleen beschouwen als een uiting van het geestelijk leven van hun tijd. Het wil mij voorkomen, dat een dergelijke zienswijze ten opzichte van onzen dichter het rechtvaardigst is, omdat men dan niet méér van hem verlangt