Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maling, aran sira Lembong, kasasar ing pabajangan tuminghal ing murub,

25 pinaran denira Lembong, amirësëp rare anangis, pinarëkan denira Lembong, singgih kang murub rare anangis ika, sinambut ingëmban bhinakta mantuk, denaku wëka dera Lembong. Angrungu sira ken Endok yen sira Lembong angakuaku wëka, ring rowange ki Lembong kang awërta, anëngguh rare antuke 5 amamanggih ring pabajangan, katon murub ing ratri. Tumuli pinaran denira"

30 ken Endok, singgih siranakira. Këcapira ken Endok: „Kaki Lembong manawa sira tan supeksa ring rare kang deniramanggih iku, anakingsun puniku, kaki; ayun sira kaki wikana purwakanipun, antukira bhatara Brahma asanggama kalawan isun puniku, hayo tanpamule sira ring rare puniku, upama ababu 10

[3] kakalih abapa tunggal samanipun rare puniku". Mangkin sangsaya asih sira Lembong sasomah rësëp, wëkasan atuha sakalawonlawon bhjnaktanyamamaling denira Lembong. Awayah sapangon sira ken Angrok angering Pangkur. Tëlas pomahomahira ken Endok muwah sapomahomahira ki Lembong, hënti 5 tinotohakën denira ken Angrok. Wëkasan ^ira angonngon ing siramandala 15 ring Lëbak, angon këbo sapasang; alama hilang mahisa kang deriirangnn ika, ingajen deramandala wolung ewu ring sapasang këbo, mangke ingumanuman sira ken Angrok dening rama-rena kalih: „Lah kaki isun anunggua kalih, lamun sira* aja lungha, isun uga anunggonana ring siramandala ring Lëbak".

10 Wëkasan tan kedëp lungha sira ken Angrok, kari sira ramanira kalih ring 20 Campara mwang ring Pangkur. Tumuli sira ken Angrok aysah umungsi ring Kapundungan, tanpawilasa kang kongsi përnahing angher. Wontën ta bobotoh saji saking Karuman, aran sira Bango samparan, alah atotohan denira malandang ing Karuman, tinagih tanpangëmasi, sah sira Bango samparan sa-

15 king Karuman ananakti maring Rabut jalu, angrëngö ujar saking akaca kinon 25 muliha manih maring Karuman, „hana anakmami anghuwusakëna hutangta aran sira ken Angrok." Sah sira Bango samparan saking Rabut jalu, lumampah

1. A sedëke kasasar — 2. ABDEFI dera — B dera — 3. BC binakta mulih — 4. BCDEFGHI der>a Lembong -ontbreekt — A angrungo — 5. A C ri — B Lembong kawërtta — 7. B manawi — 8. BDFG sapeksa — BC denira panggih; EI dera panggih; H kang panggih — 9. H yen sira — tl kaki ontbreekt — 10. A isun ontbreekt — H kaki hayo — H het stiflt van upama tot en met Lembong op r.13 ontbreekt —11. A B mangke — A sangsayan — 13. G dening — D sapangangon — H aran sira — H angker sira — 14. A pomahomahé — E F G 1 ki ontbreekt — 15. A tinotorakën — D E F G I dera — H angon ring L. sira mandala — 16. BEFHI derangon; CG den-angon — H punika — 17. EG Hl denira — BDEFGHI iwu — BDEFGHI këbo mangke ontbreekt — 19. A H atunggua; B G anunggonane — 20. B C tan kedëp ontbreekt — 21. BCDEFGHI mwang ring Pangkur ontbreekt — BEFGHI aysah ontbreekt — EG Hl angungsi — 22. B °sa per ka° — BCDEFGHI ingungsi — H përnahira — B angenger; — EFI angherher — CG wëntën — 23. BFH saji ontbreekt — 25. E anakti; F abhabhakti — 26. BC F G H I maliha maring Karuman manih.

Van der Tuuk 18. atunggua — 20. tan kedëp ontbreekt — 21. tumuli sira k. A. angungsi — 23. saji ontbreekt — 25. takti.

Jonker 13. angher — 18. atunggua? — 23. sawiji?

Sluiten