Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Los Werkvolk, Vgl. Straitsregeling.

Ned. B, W. 1639 ft.

Ned. B. W, 1639 /,

and

ere

Naar het voorbeeld van het Amsterdamsche werklieden Reglement. Deze bepaling is bestemd bij te dragen tot het vestigen van een geheel nieuwe opvatting omtrent de verhouding tuschen werkgever en arbeider, dan die tegenover contractkoelies gangbaar was. Een boetestelsel als voorzien bij a. 1687 u. & v. Ned. B. W. wordt opzettelijk niet voorgesteld.

Ned. W. B. art. 1639 e. a. op regelmatige wijze.

afdeeling of

van ten hoogste 8

*) Krachtens rechterlijke beslissing.

deelen in een categorie van minder bezoldigde arbeiders» dan wel hun minder bezoldigde diensten op te dragen of wel hen te straffen,

a} met intrekking van gunsten.

b) met intrekking van premien.

c) met overplaatsing naar een onderneming.

ji) met schorsing voor den tijc dagen, met verlies van loon.

e) met ontslag.

Van de bestraffing als sub c, d en e wordt door den beheerder onmiddellijk kennis gegeven aan den ter plaatse bevoegden ambtenaar der A. I. en aan het A. D. A. B.

WIJZEN, WAAROP DE DIENSTBETREKKING EINDIGT. Art. 22. . .

1) De dienstbetrekking eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken waarvoor de overeenkomst is aangegaan, vermeerderd met het aantal dagen gedurende welke de arbeider niet gewerkt heeft voorzoover deze krachtens bepalingen dezer ordonnantie NIET als werkdagen worden aangemerkt, tot een maximum van 3 maanden.

2) door ontbinding der overeenkomst met onderling goed vinden.

3) door den dood des arbeiders.

4) Indien de overeenkomst is aangegaan zonder dat bijovereenkomst of reglement de duur daarvan bepaald is, dan wel tot wederopzeggings toe, heeft ieder der partijen het recht tenzij anders is overeengekomen, die- te doen eindigen door opzegging met inachtneming van de volgende bepalingen:

a) de opzegging mag alleen geschieden tegen den dag of een der dagen bij overeenkomst of reglement bepaald.

Bij gebreke van dergelijke aanwijziging mag de opzegging tegen eiken dag geschieden.

b) de termijn van opzegging is gelijk aan den tijd, die gewoonlijk tusschen twee opeenvolgende uitbetalingen van het in geld vastgesteld loon verstrijkt, doch niet langer dan 1 maand

Art. 23,

De dienstbetrekking eindigt ook door uitspraak vm den arbiter.

a) op vordering van den werkgever, op grond van gebleken ongeschiktheid, voortdurend verzet of onwil om te

Sluiten