Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t>) voor den arbeider Ned B. W. 1639 q.

Als zoodanig worden aangemerkt de redenen, genoemd in art. 23 sub. a. en voorts:

a) wanneer de arbeider bij de afsluiting van de overeenkomst den werkgever heeft misleid, door het vertoonen van valsche of vervalschte getuigschriften of opzettelijk valsche inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze, waarop zijne vorige dienstbetrekking is geëindigd;

b) wanneer hij, in ernstige mate, de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot den arbeid, waarvoor hij zich heeft verbonden;

c) wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen des werkgevers onwaardig wordt;

d) wanneer hij den werkgever, diens familieleden of huisgenooten, of de met het toezicht belaste personen, of zijne medearbeiders mishandelt, grovelijk beleedigt of op ernstige wijze bedreigt;

e) wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, des werkgevers eigendom beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;

f) wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen 'of opdrachten, hem door of namens den werkgever verstrekt;

g) wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de overeenkomst hem oplegt;

h) wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt den bedongen arbeid te verrichten.

Art. 26.

Voor den arbeider worden als dringende redenen beschouwd zoodanige omstandigheden, die ten gevolge hebben, dat van den arbeider redelijkerwijze niet kan gevergd worden, de dienstbetrekking te laten voortduren.

2) Dringende redenen zullen onder meer zijn de redenen genoemd onder art. 23 b. en verder,

a) wanneer de werkgever den arbeider, diens familieleden of huisgenooten mishandelt, grovelijk beleedigt of op ernstige wijze bedreigt;

b) wanneer hij den arbeider, diens familieleden of huisgenooten verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;

c) wanneer hij het loon niet op den bepaalden tijd voldoet;

d) wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de overeenkomst hem oplegt;

Sluiten