Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e) wanneer de arbeider door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen buiten staat geraakt den bedongen» arbeid te verrichten.

Art. 27.

b whia3^Vrerg0edin8 Ne"' ^ De partij' die de dienstbetrekking doet eindigen op

rechtmatige wijze, is tot geenerlei schadeloosstelling aan de andere partij gehouden.

2) De schadeloosstelling bedoeld bij art. 24 is bij eene dienstbetrekking voor onbepaalden tijd aangegaan, gelijk aan het bedrag van het vastgestelde loon voor den* duur van den opzeggingstermijn.

c) Bij een dienstbetrekking, voor bepaalden tijd aangegaan, is de schadeloosstelling gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor den tijd dat de dienstbetrekking volgens de overeenkomst had behooren voort te duren, tot een maximün van x gulden. Ned. b. w. 1639 r ai. 8. 2) Elk beding, waarbij ten behoeve van den arbeider

een schadeloosstelling tot een lager bedrag dan voor den werkgever is bedongen, is nietig.

Art. 28.

Ingeval eene der partijen de dienstbetrekking onrechtmatig heeft doen eindigen, heeft de wederpartij het recht hetzij het bij artikel 27 bedoeld bedrag, hetzij eene volledige schadevergoeding, te vorderen.

Hetzelfde geldt, indien eene der partijen door opzet of schuld aan de wederpartij eene dringende reden heeft gegeven, om de dienstbetrekking zonder opzegging of zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen te doen eindigen en de wederpartij van die bevoegdheid heeft gebruik gemaakt.

Art. 29.

Van elke beëindiging der dienstbetrekking om een deiredenen vermeld in de art. 22" t/m 26 zal door den betrokken werkgever terstond kennis gegeven worden aan het A. D. A. B. en aan den ter plaatse bevoegden ambtenaar der A. I. onder toezending aan eerstgenoemd bureau van alle documenten en identiteitsbewijzen op den arbeider betrekking hebbende.

Art. 30.

1). Na beëindiging der dienstbetrekking hebben werklieden met hun gezin, zoowel immigranten als gereënga-

Sluiten