Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de koude kleurt het zetmeel zich onder alle zijne vormen door jood blauw.

Alle stoffen welke voor jood eene sterke verwantschap hebben, ontkleuren of verhinderen de kleuring; tot deze stoffen behooren vooral : de alkaliën, de aardalkaliën, het zwavelwaterstof, het zwaveligzuur en het cameleon. Door sterke oxydatiemiddels, o.a. door salpeterzuur, wordt het zetmeel volstandig in oxalzuur omgezet. De alkaliën en vooral de aardalkaliën, zooals kalk en bariet geven met het zetmeel in water onoplosbare verbindingen.

2. Dextrin (C6 Hio Os) (Roostingsgom). Het atoomgewicht van Dextrin is, zooals men ziet, hetzelfde als dit van zetmeel, doch het moleculaire gewicht is een veel kleiner, daar de stof veel verder afgebrokkeld is.

Dextrin is de gemeenzame naam.eener reeks analoge lichamen, die bij de hydratatie (of omzetting onder opname van water), van zetmeel door suikerdiastasen, alsook door zuren ontstaan.

Door de werking der diastasen op zetmeel, worden drij wel gecaiacteriseerde dextrinen bekomen, die met de lang bekende namen van Atnylo — Erythro- en Achroodextrin betiteld kunnen worden. Het vermogen Fehlingsproefvocht te reduceeren, is voor het eerste =o, voor het tweede = i en voor het derde = 10, als men dit van Maltose = 100 rekent.

Van praktisch-technisch standpunt gezien, heeft de cultuurgist noch de wilde gist geen invloed op de dextrinen. De Logosgist van Van Laer wordt de kracht toegeschreven dextrinen volkomen te vergisten, doch in de praktijk heeft zij volkomen negatieve uitslagen opgeleverd. De gist uit de Siberische Kwass en de sacchar. exiguus schijnen het dextrin een weinig te kunnen vergisten, doch de splijtgisten Pombe, Octosporus en Mellaceï bezitten die eigenschap geheel en gansch. De verschillende soorten van schimmels, zooals Monilia Candida en Variabilis, Amylomyces en nog vele andere, kunnen het Dextrin, ja zelfs het opgelost zetmeel in Dextrose overvoeren.

Door den duur der hydrolvse en door de temp. waarbij dezelve plaats grijpt, alsook door de verhouding tusschen de hydroliseerende stol, het zetmeel en het water, kan men de verhouding tusschen de gevormde produkten wijzigen. Met de gewone arbeidswijze in stokerij en brouwerij, ontstaan bij de versuikering door de moutdiastase op 100 gew. dl. suikerstof 10-22 gew. dl. Dextrin en 90 a 98 gew. dl. Maltose.

Laat men de versuikering van het opgelost zetmeel bij eene temp. van 50-54° Cels. en bij eene concentratie van 10 a 14° Bal-

Sluiten