Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koperoplossing bijna zoo sterk als Dextrose, doch zijn niet vatbaar voor gisting. (Geeft aandacht daarop bij zetmeelbepalingen.-)

17. Glykogeen : Is eene soort van dierlijke Koolhydraat, zij wordt gevormd uit suikerstoffen door eene bijzondere werking der gistcel gedurende de gisting. Men treft ze in wisselvallige hoeveelheden aan in de gistcel en in de zuurdeeggist, alsook in de wort der luchtgistfabrieken. In een traaggeworden of doodliggend zuurdeeggist heb ik het in hoeveelheden van 2 '/« % aangetroffen. Glycogeen is niet vergistbaar, reduceert het kopervocht niet, kleurt zich door jood rood, en is door verdunde zuren gemakkelijk in Glycose overhaalbaar.

De Stikstofhoudende Verbindingen

(Eiwitstof/en, Albuminen, Albuminoïden of Proteïnen).

Onder eiwitstoffen verstaat men organische verbindingen die behalve koolstof, waterstof en zuurstof, nog stikstof en zwavel bevatten. Zij zijn de echte tegenhangers der koolhydraten en worden eveneens door zuren, alcaliën, oxydatiemiddels en door enzymen in lagere verbindingen gesplitst of afgebrokkeld.

Met de chemie dezer stoffen is het nog armzalig gesteld, men kan ze wel aantoonen en zelfs enkele onderscheiden, doch men kent hunnen chemischen aard en constitutie niet wel. Daaraan is het ook te wijten, dat men ze zoo dikwijls herdoopt en zelfs van groep verandert.

Ik vind dat, zoo men niet geheel zeker is van den rechten aard, het volstrekt verkeerd is, eene eiwitstof van ouden naam, te herdoopen. Men brengt daardoor onnoodig verwarring teweeg.

De reacties, waardoor men de eiwitstoffen aantoonen kan, zijn deels neerslag-, deels kleurreacties. Als gevoeligste neerslagreactie is ferrocyaankalium te noemen, dat de eiwitstoffen uit zwak azijnzure oplossingen neerslaat, en wel reeds bij de geringste sporen.

Verdere neerslagmiddels zijn Looizuur, Pikrinzuur, mineralische Zuren, Broom, Jood en de meeste zouten der zware metalen. Bijzonder karacteristiek zijn de kleurreacties, waarvan hier eenige volgen :

Mercurinitraatoplossing, welke een weinig Salpeterigzuur bevat (Millons reagens), kleurt opgeloste of gecoaguleerde eiwitstoffen bij verwarming violet-rood.

Met geconc. zoutzuur verwarmd, geeft eiwit eene schoone violette kleur.

Sluiten