Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor kleine brouwerijen en stokerijen zijn de mekanischepneumatische mouterijinrichtingen niet rationeel.

De ter moutbereiding bestemde graansoort moet de volgende eigenschappen bezitten :

Voor den Alcohol- en voor Voor den Bierbrouwer,

den Gistfabrikant.

i° Moet uit dezelfde soort bestaan en vrij zijn van aarde (vooral van ijzeroxydhoudende), onkruidzaden en deszelfs hulzen.

2° Moet een kiemvermogen van minstens 88 % ontwikkelen.

3° Er mogen geene halve, vertrapte noch geheel of ten deele uitgevreten korrels in voorkomen; ten minste, ze moeten er uit verwijderd worden, want zulke korrels zijn ware broeinesten vóór allerhande schadelijke organismen.

Het graan mag niet te kort gedorschen zijn, zooals dit soms voor de Wintergerst met voordacht gedaan wordt om de korrels voller en ronder te doen schijnen. Zulk graan kiemt trager en onregelmatiger als dit waaraan men de stekels nog gelaten heeft.

Het graan dat met de hand gedorschen is, is altijd boven dit met het machien gedorschen te verkiezen.

4° Mag, als het gerst is, niet 40 Mag voor primawaar niet minder dan 10,5 en als het meer dan xo, en voor nïiddelmatarwe is, niet meer dan 12 % tige waar niet meer dan 12 % stikstofhoudende stoffen bevat- stikstofhoudende stoffen bevatten. Tarwe met meer stikstof- ten.

houdende stoffen, is glazig en geeft niet meer Diastase.

5° Mag geene zwarte of bruine punten bezitten ; de pel mag ook niet rosbruin zijn, wijl dit een teeken is dat het graan door vochtigheid geleden heeft en bijgevolg slecht zal kiemen.

6° Op glazigheid moet niet 6° Op grootte, vorm of ruwgelet worden als het de gerst heid der korrels, mag niet gelet betreft. worden als de gerst voldoet

aan wat bij 40 gezegd is. Bij gelijkheid van proteïngehalte, zal men altijd het graan met het schoonste uitzicht den voorkeur geven.

7° De kleinkorrelige 6 of 4 7° De inhoud der korrels r'jïge gersten zijn de beste. moet melig zijn.

8° Uitgezweete gerst of tarwe mag geen hooger watergehalte als 14,5 °/0 bezitten.

Sluiten